Autoritetit Kontraktor, Ministria e Kulturës, do të zhvillojë procedurën e konkurrimit publik me objekt: “Rikonstruksioni i aneksit të Bibliotekës Kombëtare (fondi i Bibliotekës Kombëtare)”. - Ministria e Kulturës
Postuar më: 22/10/2020

Autoritetit Kontraktor, Ministria e Kulturës, do të zhvillojë procedurën e konkurrimit publik me objekt: “Rikonstruksioni i aneksit të Bibliotekës Kombëtare (fondi i Bibliotekës Kombëtare)”.