Raport në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik