Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit. - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.