Kabineti

Drejtor Kabineti

Enila Hasani

 


 

Këshilltare për aktivitetet artistike

Doris Alimerko


Mban pozicionin e këshilltares së Ministrit të Kulturës që nga muaji qershor 2019.
Në vitin 2014 është diplomuar me Master Shkencor në Arkitekturë, profili Urbanist. Prej vitit 2014 – 2019 ka punuar në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, e angazhuar në hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndërsektorial të Brezit Bregdetar, Planit të Integruar Ndërsektorial të zonës Tiranë-Durrës, koordinatore në hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore dhe disa Plane te Detajuar për Zona të Rëndësisë Kombëtare. Prej vitit 2020 është angazhuar si personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Urbanistikës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në Universitetin Politeknik të Tiranës në lëndët “Planifikim territori” dhe “Bazat e projektimit urban dhe elementeve të peizazhit”.

Këshilltare në fushën e librit, teatrit dhe promovimit

Alma Mile


Mban pozicionin e këshilltarit pranë kabinetit të Ministres së Kulturës, znj. Elva Margariti, prej majit të vitit 2019. Studimet e larta i ka kryer pranë Fakultetit të Histori-Filologjisë, Dega Letërsi, Universiteti i Tiranës (1996-2000). Mban titullin “Doktor i shkencave” për studime letrare, mbrojtur me temën “Shtypi letrar në vitet ’30-‘40”. Ndërkaq, prej vitit 2000-2019 ka punuar si gazetare, duke mbuluar fillimisht rubrikat me karakter social, e më pas kulturor, pranë gazetave “Korrieri”, “Shekulli” e prej më shumë se 10 vitesh në gazetën “Panorama”. Ka qenë pjesë si anëtare jurie në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare (letërsi, arte pamore, kinematografi) dhe është vlerësuar me çmime për punën si gazetare, si çmimi “Teodor Keko” si gazetarja më e mirë e vitit 2012, çmimi “Harpa” si gazetari më i mirë i vitit 2018 etj.

 

Këshilltare për çështje të Trashëgimisë Kulturore

Klesta Qirici


Mban pozicionin e këshilltarit pranë kabinetit të Ministres së Kulturës, znj. Elva Margariti, prej tetorit të vitit 2020.

Studimet e larta i ka kryer pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (2004-2010). Aktualisht është duke kryer studimet doktorale pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Historisë Filologjisë, Dega Trashëgimia Kulturore. Është specializuar në projektim ndërtesash Spitalore, Perugia, Itali në vitin 2013.

Ndërkaq prej vitit 2010 ka punuar si arkitekte duke mbuluar pozicionin e Menaxher Projekti dhe Koordinatore në zhvillimin e projekteve të karakterit Masterplane Urbanistike, Rindërtim të Ndërtesave Kulturore me rëndësi kombëtare, Projektim i ndërtesave Spitalore, Restaurim të Monumenteve të Kulturës, Masterplan të Parqeve arkeologjike, në bashkëpunim me studio prestigjoze arkitektonike kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ka marrë pjesë në konkurse ndërkombëtare në fushën e arkitekturës,  ku fal punës në grup është nominuar për “European Union Prize for Contemporary Architecture Mies Van Der Rohe” Award 2019.

Aktualisht, pranë Kabinetit të Ministres dhe për Ministrinë e Kulturës koordinon programin EU4Culture, të financuar nga Bashkimi Europian mbi Rindërtimin e Monumenteve të Kulturës të prekura nga tërmeti i vitit 2019.

Këshilltar ligjor. Kryetar i grupit të punës për ndjekjen e ankesave dhe kërkesave, në Ministrinë e Kulturës, sipas kuadrit ligjor “Për Bashkëqeverisjen”.

Andi Qinami


Mban pozicionin e këshilltarit të Ministrit të Kulturës që nga muaji mars 2021. Në vitin 2005 është diplomuar jurist në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Barit dhe ka ndjekur master LL.M për të drejtën e Bashkimit Evropian pranë Universitetit të Udines në vitin 2008, kurs pasuniversitar për ‘’Politikat evropiane dhe fondet strukturale’’, pranë Fakultetit të Shkencave Politike, Universiteti i Barit. Ka titullin avokat prej vitit 2009 dhe eksperiencë profesionale si në sektorin publik, si Përgjegjës i Sektorit të Lead Generations pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, asistent lektor pranë Fakultetit të Shkencave Juridike në lëndët ‘’E drejtë Publike’’ dhe ‘’Etikë profesionale”, anëtar i Sekretariatit Teknik të Grupit të ekspertëve të nivelit të lartë, ngarkuar me hartimin e ligjit ‘’Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë’’, ashtu dhe në atë privat, si avokat i asociuar e Këshilltar ligjor. Ka publikuar artikuj të ndryshëm në revista sektoriale brenda dhe jashtë vendit. Zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Mbikqyrja e procesit të hartimit të akteve ligjore dhe nënligjore në Ministrinë e Kulturës, mbikqyrja e veprimtarisë së Cirkut Kombëtar.

Ardit Hysa


Ardit Hysa është këshilltar i Ministrit të Kulturës prej vitit 2021. Wshtë diplomuar në Universitetin e Bolonjes në vitin 2004 dhe ka ndjekur Master Shkencor për Financë në Universitetin Goethe në Frankfurt në 2008-2009. Ka titullin Avokat prej vitit 2007 dhe ka 18 vite eksperiencë profesionale si jurist. Ka mbajtur funksione të larta shtetërore ku permendim, Këshilltar i Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Ministrit të Drejtësisë, Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Mbrojtjes. Zoti Ardit Hysa është i martuar me dy femijë.

Këshilltar Ligjor i Ministrit të Kulturës

Edlir OROZI


Mban pozicionin e Këshilltarit në Kabinetin e Ministrit të Kulturës që nga muaji mars 2022,

Në Qershor 1999 – Ka përfunduar studimet e plota për Shkenca Juridike, profile (specializimi) për “Drejtësi”, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Babeş-Bolyai”, në qytetin Cluj– Napoca, rajoni i Transilvanisë në Rumani. Në gusht 2000 është licensuar për  Shkencat  Juridike,  specialiteti  “Drejtësi”,  në Universitetin “Costantin Brāncuşi”, në qytetin Tĭrgu-Jiu të Rumanisë, në Fakultetin e Shkencave Juridike dhe Administrative. Nga Ministria e Arsimit në Shqipëri diploma është njohur dhe njësuar si Master i Shkencave në Republikën e Shqipërisë. Në dhjetor 2004 ka marrë titullin si Avokat i lirë nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve, Tiranë. Gjatë shtator 2008 – qershor 2009 ka ndjekur kursin e kualifikimit dhe çertifikimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Auditit, ku gjatë kësaj periudhe ka dhënë gjithë provimet me shkrim si dhe provimin e formimit, duke u çertifikuar si “Audit i Brendshëm në Sektorin Publik”.

Përgjatë periudhës 2001 – 2006 ka mbuluar pozicionin e punës; Kryetar i Degës Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë   e Përgjithshme të Policisë Ndërtimit. Përgjatë periudhës 2007 – 2010 ka qenë emëruar Audit i Brendshëm i Kompanise A.R.M.O. Sh.a. nga Keshilli Mbikëqyrës pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës Përgjatë periudhës 2010 – 2011 ka mbuluar pozicionin e punës; Përgjegjës i Sektorit të Përafrimit të Legjislacionit në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, dhe, përgjatë periudhës 2011 – 2013 ka mbuluar pozicionin e punës; Drejtor i Drejtorise Juridike dhe Prokurimeve në Ministrine e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.

Përgjatë periudhës 2013 – 2014 ka qenë Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme dhe Juridike në  Kompanine “Scholz” Sh.p.k. Albania. Përgjatë periudhës 2014 – 2015, jurist në Komunën Xhafzotaj. Përgjatë periudhës 2017 – 2022, shef i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve në shoqërinë Albgaz Sh.a.