Autoriteti Kontraktor Ministria e Kulturës do të zhvillojë procedurën e Konkurrimit Publik me objekt: “Projekt zbatimi i restaurimit, rikonstruksionit dhe rinovimit të sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve, Tiranë” - Ministria e Kulturës
Postuar më: 01/03/2021

Autoriteti Kontraktor Ministria e Kulturës do të zhvillojë procedurën e Konkurrimit Publik me objekt: “Projekt zbatimi i restaurimit, rikonstruksionit dhe rinovimit të sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve, Tiranë”

Autoriteti Kontraktor Ministria e Kulturës do të zhvillojë procedurën e Konkurrimit Publik me objekt: “Projekt zbatimi i restaurimit, rikonstruksionit dhe rinovimit të sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve, Tiranë”, me fond limit: 406 853 414, 57 (katërqind e gjashtë milionë e tetëqind e pesëdhjtë e tre mijë e katërqind e katërmbëdhjetë e pesëdhjetë e shtatë qindarka) lekë pa t.v.sh.

Formulari i njoftimit per konkurrim publik

Dokumentat-standarte-te-konkurrimit-publik-Akademia-e-Arteve

Vendim Nr.33 date 04.02.2021 Atelier UA

Pashaporte – Akademia e Arteve

Preventiv Zbatimi Salla e Akademise se Arteve pa çmime

Signed_Plani i Vendosjes se Struktures

Signed_C37035RelacioniArkitektonik-compressed

Signed_Finalacousticreportpart1AL

Signed_Finalacousticreportpart2AL

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaI

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaII

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaIII

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaIV

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaV

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaVI

Signed_ProjektiArkitektonikPjesaVII

Signed_SignedC37035RelacioniArkitektonikcompressed

Signed_PROJEKTZBATIMSTRUKTU

RAAKADEMIAfinal202111

Signed_Relacion Struktural Signed_ST

1. Impianti i mbrojtjes nga zjarri

2. Impianti i furnizimit me uje

3. Impianti i shkarkimeve

4. Impianti HVAC-Sistemi VRF

4.1 Impianti HVAC-Sistemi i ajrit

Relacion Teknik

Signed_ProjektiPjesa1

Signed_ProjektiPjesa2

Signed_ProjektiPjesa3

Signed_RaportielektrikSallaeAkademiseseArteve

Signed_AshensoriKullesSeSkenes

Signed_AudiobordeAudioboards

Signed_GropaOrkestresOrchestraPit

Signed_MakineriteeSkenesStageliftsMachinery

Signed_NdricimiPaneletLightsBoards

Signed_PerdeAntizjarrFireCurtain

Signed_PlatformaNgriteseeMallraveTeMagazines

Signed_SistemiFoniseStageAudioSystem

Signed_SistemKomunikimiSkenesStageManagerDesk

Signed_SistemKomunikimiVideoVideoSystem

Signed_TeksiliTextile

Signed_GRAFIKUIPUNIMEVEAKADEMIA

Signed_RaportiTeknikUACH Signed_VNMUACH

Signed_Akademia e Arteve

Signed_SpecifikimeTeknike_Tekno

Signed_SpecifikimetTeknike_Ark

Signed_SpecifikimetTeknike_Elektr

Specifikime Teknike_Mek

Preventiv Zbatimi Salla e Akademise se Arteve pa çmime