Autoriteti Kontraktor Ministria e Kultures do te zhvilloje proceduren e konkurrimit publik me objekt:“Restaurimi, Rikonstruksioni dhe Rehabilitimi i Hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura (Galeria e Arteve)” - Ministria e Kulturës