Kodi i sjelljes - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Kodi i sjelljes

Urdher Nr. 93, date 19.02.2020, “ Per miratimin e Kodit te Etikes se Ministries se Kultures”.