Konkurrim publik me objekt "Nderhyrje emergjente ne objektin monument kulture "Ura e Matit"" - Ministria e Kulturës
Postuar më: 13/11/2023

Konkurrim publik me objekt “Nderhyrje emergjente ne objektin monument kulture “Ura e Matit””

Autoriteti Kontraktor “Ministria e Kulturës” zhvillon procedurën e konkurrimit publik: “Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture “Ura e Matit”, dhe fton të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar të marrin pjesë në këtë procedurë.

 

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data 16/11/2023 ora 11:00. 

 

DSKP Ura e Matit 3

Grafiku i Punimeve

Hartimi i Projektit Teknik Ura Matit

Pasaporta

Projekti Teknik Ura Matit

Ura e Matit Preventiv

Vendim 56 date 13.2.2023