Konkurrim publik me objekt "Nderhyrje emergjente ne objektin monument kulture "Ura e Matit"" - Ministria e Kulturës
Postuar më: 30/11/2023

Konkurrim publik me objekt “Nderhyrje emergjente ne objektin monument kulture “Ura e Matit””

Autoriteti Kontraktor “Ministria e Kulturës” zhvillon procedurën e konkurrimit publik: “Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture “Ura e Matit”, dhe fton të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar të marrin pjesë në këtë procedurë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data 05/12/2023 ora 11:00.

 

DSKP Ura e Matit

Grafiku i Punimeve

Hartimi i projektit teknik Ura Matit

Pasaporta 19644910_3_2023

Projekti teknik Ura Matit

Ura e Matit Preventiv

Vendim 56 date 13.2.2023