Konkurrimin Publik , Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë me objekt : “Gërmime arkeologjike si dhe Sondazhe Arkeologjike, në zonat me nr. Pasurie 6/381, 6/52, 6/55 (brenda rrethimit të Mozaikut) zona kadastrale nr. 8210, Mozaiku i Tiranës”. - Ministria e Kulturës
Postuar më: 12/07/2021

Konkurrimin Publik , Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë me objekt : “Gërmime arkeologjike si dhe Sondazhe Arkeologjike, në zonat me nr. Pasurie 6/381, 6/52, 6/55 (brenda rrethimit të Mozaikut) zona kadastrale nr. 8210, Mozaiku i Tiranës”.