Kremtohet Dita Ndërkombëtare e Frankofonisë - Ministria e Kulturës
Postuar më: 20/03/2014

Kremtohet Dita Ndërkombëtare e Frankofonisë

Shkëlqesi ambasadorë,
Zonja dhe zotërinj ministra,
Të dashur miq frankofonë,
I dashur Ditmir,

Kur ju më propozuat për të pritur së bashku miqtë tanë frankofonë, por edhe ata që nuk janë domosdoshmërisht të tillë, pa i penguar që të duan frëngjishten dhe mbi të gjitha vlerat që kjo gjuhë përçon, ndjeva kënaqësi dhe nuk është e nevojshme të them se e vlerësova shumë gjestin tuaj.
Sot ndihem veçanërisht e nderuar të marr fjalën në emër të kolegut tim të Punëve të Jashtme dhe në emër të qeverisë sonë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Frankofonisë.

Frankofonia është një pjesë e rëndësishme e jetës sime personale dhe profesionale. Ajo është pjesë e identitetit tim kulturor, jo vetëm si gjuhë pune, por edhe si një gjuhë udhëtimi, formimi, edukimi dhe kënaqësie.
Jam veçanërisht e lumtur që komuniteti frankofon në Shqipëri përbëhet nga kombësi të ndryshme, që është dëshmia më e mirë e gjallërisë, forcës dhe larmisë kulturore të gjuhës frënge.
Shqipëria është anëtare e OIF. Por në qoftë se thjesht anëtarësimi politik në një organizatë ndërkombëtare do të mjaftonte për ta bërë një vend frankofon, ose edhe evropian, në kuptimin ekonomik dhe politik, bota do të ishte më pak e komplikuar.
Unë jam ndër ato që besojnë se përtej teknikës, ekonomisë dhe politikës, është kultura ajo që garanton pavdekësinë e identitetit frankofon, ashtu siç garanton shumë vlera të tjera të qëndrueshme. Ky është një debat i natyrshëm i frankofonisë, meqenëse pohimi i larmisë kulturore dhe gjuhësore është themelore për të dhe kjo larmi është një reflektim i identitetit të saj. Ajo, gjithashtu, mund të jetë një mjet i përkryer komunikimi mes vendeve, çka i lehtëson kontaktet dhe marrëdhëniet mes tyre. Ka ende kohë për të shtuar programet e përbashkëta për të njohur më mirë njëri-tjetrin, për të njohur më mirë edhe kulturat dhe letërsitë e vendeve tona. Përdorimi i mjeteve të ndryshme të shprehjes artistike, si filmi, piktura, fotografia, duke shfrytëzuar sa më shumë teknologjitë e reja, shkon në këtë drejtim.
Nga kultura në kuptimin e gjerë të saj, ne mund të kalojmë në mënyrë më specifike në diplomacinë kulturore, nëpërmjet qarkullimit të vlerave artistike dhe kulturore, si dhe të burrave e grave që i prodhojnë ato, që mund të bëjë më shumë dhe disa herë më shpejt se makina konvencionale, diplomacia tradicionale. Dhe kolegu im Bushati dhe unë jemi sot këtu pikërisht për të shprehur besimin e qeverisë sonë, ndoshta të qeverisë më frankofone.
Me festimet e Ditës Ndërkombëtare Frankofonisë fillon Pranvera e Frankofonisë – E shihni edhe sa kohë e bukur që po bën!
Gjatë kësaj Pranvere ne do të marrim pjesë në aktivitete të larmishme dhe cilësore. Por frankofonia nuk është një ditë ose një javë. Ajo është një veprim i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, ku jeni të ftuar të merrni pjesë dhe të jepni kontributin tuaj.
Qeveria shqiptare, si një anëtare e plotë e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë, është e angazhuar në përhapjen e gjuhës frënge në sistemin shkollor, por jo vetëm. Ne i njohim vlerat e frëngjishtes edhe si gjuhë e kërkimit, gjithashtu si një mjet që lejon studentët shqiptarë për të ndërmarrë studime në vendet frankofone.
Ne jemi mburrur shpesh me talentin e shqiptarëve që flasin gjuhë të huaja, duke përfshirë edhe gjuhën frënge.
E pra, jo, të dashur miq, ne nuk jemi më të talentuar se të tjerët. Ne thjesht kemi dëshirë për të komunikuar dhe për t’u integruar, për t’u integruar me familje kulturash dhe ekonomish që na shërbejnë si modele të mira, siç jemi integruar në ONF, NATO… Po ashtu, forca e dëshirës që na drejton për në Evropë është e madhe dhe na motivon për shkak se shqiptarët motivohen gjithmonë nga ajo ku besojnë fuqimisht.
Dhe ia dalin, ju siguroj! Prova nuk do të vonojë, në sajë të energjisë së të gjithë shqiptarëve dhe me mbështetjen tuaj.
Zonja dhe zotërinj,
Të dashur miq frankofonë dhe jo frankofonë!
Si zakonisht, me festimin e 20 marsit frankofon, ne vlerësojmë gjithashtu personalitetet që janë shquar për kontributin e tyre në përhapjen e frankofonisë dhe të vlerave të saj në Shqipëri në të gjitha këto fusha: kulturë, letërsi, arsim, media dhe jetën publike. Ata janë 15 vetë, po aq sa edhe vitet e anëtarësimit të Shqipërisë në familjen frankofone.
Para se të vazhdojmë, si zakonisht, me prezantimin e fituesve të “Diplomës së Nderit” për vitin 2014, më lejoni t’ju ftoj të ngremë gotat me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Frankofonisë.
Gëzuar!

 

 

*Fjala e ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro, në ceremoninë e kremtimit të Ditës Ndërkombëtare të Frankofonisë në MPJ, Tiranë.

 

Vos Excellences les Ambassadeurs,
Mesdames et messieurs (les Ministres),
Chers amis francophones,
Cher Ditmir,
Lorsque vous m’avez proposé de recevoir ensemble nos amis francophones et ceux qui ne le sont pas forcément sans que cela les empêcher d’aimer le français et surtout toutes les valeurs que cette langue véhicule , je me suis sentie flattée, et il va sans dire que j’ai beaucoup apprécié votre geste.

Aujourd’hui, je me sens particulièrement honorée de prendre la parole devant vous, au nom de mon collègue des affaires étrangères et au nom de notre gouvernement, à l’occasion de cette   Journée Internationale de la Francophonie

La francophonie représente une partie importante de ma vie personnelle et professionnelle. Elle fait partie de mon identité culturelle, non seulement comme une langue de travail, mais aussi comme une langue de voyage, de formation, d’enseignement et de plaisir.

Je suis particulièrement heureuse de voir que la communauté francophone en Albanie est composée de différentes nationalités ce qui est la meilleure preuve de la vivacité ,  de la force et de la diversité culturelle de lla langue française.
L’Albanie est membre de l’OIF. Mais si la seule adhésion politique dans une organisation internationale suffisait pour devenir un pays francophone ou encore, européen, dans le sens économique et politique du terme, le monde serait moins compliqué.
Et je fais partie de ceux qui croient qu’au delà de la technique, de l’économie et de la politique c’est la culture qui garantie l’immortalité de l’identité francophone, comme elle garantie beaucoup d’autres valeurs durables. C’est un débat naturel pour la Francophonie, puisque l’affirmation de la diversité culturelle et linguistique lui est fondamentale, et cette diversité est le reflet de son identité. Elle peut encore être un excellent moyen de communication entre les pays, facilitant leur contact et leurs relations. Il est encore le grand temps de multiplier les programmes d’échange pour mieux nous connaître, pour mieux connaître aussi les cultures et les littératures de nos pays. L’utilisation de moyens variés de l’expression artistique telles que le cinéma, la peinture, la photographie, en exploitant toujours plus les nouvelles technologies, va aussi dans ce sens.
De la culture au sens large, on peut passer plus précisément à la diplomatie culturelle qui, par la circulation des valeurs artistiques et culturelles, et des hommes et des femmes qui les produisent,  peut faire plus et parfois plus rapidement que les machines classiques de la diplomatie classique. Et si mon collègue Bushati et moi, nous somme ici ensemble aujourd’hui, c’est pour exrimer la conviction de notre gouvernement, peut-être le plus francophone des gouvernements.
Avec la Journée Internationale de la Francophonie démarrent les célébrations du Printemps de la Francophonie, – Vous avez vu comme il fait beau !
Pendant ce Printemps  nous assisterons à plusieurs activités diversifiées et de  qualité. Mais la Francophonie n’est pas une Journée ou une Semaine. C’est une action continue, tout au long de l’année, dans la quelle vous êtes tous invités à participer et donner votre contribution.
Le gouvernement albanais, en tant que membre de plein droit de l’Organisation Internationale de la Francophonie, s’est engagé pour la diffusion de la langue française  dans le système scolaire mais pas seulement! nous reconnaissons au français toutes les valeurs comme une langue de recherche également, comme un moyen qui permet aux étudiants albanais de mener des études dans des pays francophones.
On a souvent loué les talents des Albanais pour parler des langues étrangères, y compris le français.
Eh bien non chers amis, on n’est pas plus doué que les autres. On est seulement désireux de communiquer et d’intégrer, d’intégrer des familles de culture et d’économie qui nous servent de bons modèles, comme on a integré l’OIF, l’OTAN. De même que la force du désir qui nous pousse vers l’Europe est grande et nous motive. Car les Albanais sont toujours motivés par ce en quoi ils croient fortement!
Et ils y arrivent, je vous assure! la preuve ne tardera pas, grâce aux énérgies de tous les Albanais, et grâce à votre soutien!
Mesdames et Messieurs,
Chers amis francophones et non francophones!
Comme de coutume, avec la célébration du 20 mars francophone, nous célébrons aussi des personnalités qui se sont distinguées par leur contribution pour la diffusion de la francophonie et de ces valeurs, en Albanie, dans tous ces domaines : culture, lettres, éducation, media et vie publique. Ils sont 15, autant que les années de l’adhésion de l’Albanie dans la famille francophone.
Avant de continuer, comme déjà d’habitude, avec la présentation des lauréats du « Diplôme d’Honneur » pour l’année 2014, permettez-moi de vous inviter de lever vos verres s et porter un toast à la Journée Internationale de la Francophonie.
Santé !

 

 

*Le discours du Ministre de la Culture Mme.Mirela Kumbaro  à l’occasion  de la Journée Internationale de la Francophonie