Ligje

1. Ligji nr.10 352, datë 18.11.2010, “Për Artin dhe Kulturën” – lexo të plotë këtu

2. Ligji nr. 25/2014 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10 352, datë 18.11.2010, “Për Artin dhe Kulturën” – lexo të plotë këtu

3. Ligji nr.8576, datë 3.2.2000 “Për Bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”  – lexo të plotë këtu

4. Ligji nr.9217, datë 8.4.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.8576, datë 3.2.2000 “Për Bibliotekat në Republikën e Shqipërisë””  – lexo të plotë këtu

5. Ligji nr.9154, date 6.11.2003 ”Per Arkivat” – lexo të plotë këtu

6. Ligji nr.8096, datë 21.3.1996 “Për Kinematografinë’’ (ndryshuar me Ligjin nr. 9353, datë 3.3.2005 për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.8096, datë 21.3.1996, “Për Kinematografinë”) – lexo të plotë këtu

7. Ligj nr. 9616, datë 27.9.2006 ” Për Librin në Republikën e Shqipërisë ” – lexo të plotë këtu

8. Ligj nr. 10 238, datë 18.2.2010 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9616, datë 27.9.2006 ” Për Librin në Republikën e Shqipërisë ” – lexo të plotë këtu