Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e MK - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e MK

Çdo person gëzon të drejtën e njohjes së një informacioni publik apo të një ankese drejtuar autoriteteve publike, ne përputhje me parashikimet e legjislacionit te zbatueshëm. Në Ministrinë e Kulturës për dërgimin e një kërkese ose ankese duhet të përdoret adresa postare, si më poshtë:
Ministria e Kulturës
(A): Rr. ” Aleksandër Moisiu “, Nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë, Shqipëri (T): +355 4 2362-937
(W): www.kultura.gov.al

Afatet dhe mënyrat e kthimit të përgjigjeve kryhet brenda afateve ligjore të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.