Struktura organizative/Organigrama - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Struktura organizative/Organigrama

Ministria e Kulturës funksionon sipas strukturës, miratuar me urdhër të Kryeministrit Nr.164, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Kulturës”. Struktura organizative pasqyrohet në organigramën bashkelidhur urdhrit të sipërcituar.

Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Kulturës