VENDE VAKANTE NË MINISTRINË E KULTURËS - Ministria e Kulturës
Postuar më: 03/01/2014

VENDE VAKANTE NË MINISTRINË E KULTURËS

 

1-SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

2-DREJTOR I PËRGJITHSHËM, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PËR ARTIN DHE KULTURËN
3-DREJTOR NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË DHE EDUKIMIT PËRMES KULTURES
4-2 SPECIALIST NË SEKTORIN E KRIJIMTARISË ARTISTIKE, NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË DHE EDUKIMIT PËRMES KULTURËS
5-PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E EDUKIMIT PËRMES KULTURËS, NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË DHE EDUKIMIT PËRMES KULTURËS
6-SPECIALIST NË SEKTORIN E EDUKIMIT PËRMES KULTURËS, NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË DHE EDUKIMIT PËRMES KULTURËS
7-DREJTOR NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË SË FJALËS DHE PËRKTHIMIT, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PËR ARTIN DHE KULTURËN
8-2 SPECIALIST, NË DREJTORINË E KRIJIMTARISË SË FJALËS DHE PËRKTHIMIT, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PËR ARTIN DHE KULTURËN
9-DREJTOR I PËRGJITHSHËM, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PËR TRASHËGIMINË DHE DIVERSITETIN KULTUROR
10-DREJTOR NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË MATERIALE DHE MUZEVE
11-SPECIALIST, NË SEKTORIN E ARKITEKTURËS DHE PEISAZHIT, NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË MATERIALE DHE DIVERSITETIT KULTUROR
12-DREJTOR NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË JOMATERIALE DHE RIJETËZIMIT TË GJUHËS SHQIPE
13-SPECIALIST, NË SEKTORIN E TRASHËGIMISË JOMATERIALE, NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË JOMATERIALE DHE RIJETËZIMIT TË GJUHËS SHQIPE
14-DREJTOR I PËRGJITHSHËM, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
15-DREJTOR, NË DREJTORINË JURIDIKE DHE TË MARRËVESHJEVE, NË DREJTORINË E PËRGJITSHMË TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
16-PËRGJEGJËS, NË SEKTORIN E PROKURIMEVE, NË DREJTORINË JURIDIKE DHE TË MARRËVESHJEVE, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
17-SPECIALIST, NË SEKTORIN JURIDIK DHE TË MARRËVESHJEVE, NË DREJTORINË JURIDIKE DHE TË MARRËVESHJEVE, NË DREJTORINË E PËRGJITSHME TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
18-DREJTOR, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME, NË DREJTORINË E PËRGJITSHME TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
19-DREJTOR NË DREJTORINË E FINANCËS
20-SPECIALIST, NË SEKTORIN E BUXHETIT, NË DREJTORINË E FINANCËS
21-SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCËS, NË DREJTORINË E FINANCËS
22-DREJTOR, NË DREJTORINË E INTEGRIMIT, MENAXHIMIT TË FONDEVE IPA DHE BASHKËPUNIMIT RAJONAL E NDËRKOMBËTAR
23-3 SPECIALIST, NË DREJTORINË E INTEGRIMIT, MENAXHIMIT TË FONDEVE IPA DHE BASHKËPUNIMIT RAJONAL E NDËRKOMBËTAR
24-SPECIALIST AUDITIMI, NË DREJTORINË E AUDITIT TË BRENDSHËM
25-PËRGJEGJËS NË SEKTORIN ARKEOLOGJISË, TRASHËGIMISË SË LËVIZSHME DHE MUZEVE NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË KULTURORE MATERIALE DHE MUZEVE
26-SPECIALIST NË SEKTORIN ARKEOLOGJISË, TRASHËGIMISË SË LËVIZSHME DHE MUZEVE NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË KULTURORE MATERIALE DHE MUZEVE
27-PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E ARKITEKTURËS DHE PEISAZHIT, NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË MATERIALE DHE DIVERSITETIT KULTUROR
28-PËRGJEGJES NË SEKTORIN E TRASHËGIMISË JOMATERIALE NË DREJTORINË E TRASHËGIMISË JOMATERIALE DHE RIJETËZIMIT TË GJUHËS SHQIPE