VKM

1. Vendim nr.724, datë 21.05.2008, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik” – lexo të plotë këtu

2. Vendim nr. 725, dat 21.05.2008, “Për Përbërjen, Funksionimin, Kompetencat dhe mënyrën e Shpërblimit të anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë” – lexo të plotë këtu

3. Vendim nr. 531. date 31.10.2002 “Per shpalljen e kompleksit ligatinor te Butrintit dhe te territorit perreth tij zone natyrore veçanerisht e mbrojtur dhe perfshirjen e tij ne listen e ligatinave me rendesi nderkombetare, veçanerisht si habitate te shpendeve ujore”  –lexo të plotë këtu

4. Vendim nr.283, datë 9.5.2007 “Për përcaktimin e procedurave të shitjes me ankand të objekteve të trashëgimisë kulturore, të luajtshme, me vlera të zakonshme” –lexo të plotë këtu

5. Vendim nr. 510, datë 18.7.2012 “Për shpalljen e konkurseve kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e veprave monumentale të artit pamor” – lexo të plotë këtu

6. Vendim nr.795, date 26.11.2003 “Per ngritjen, perberjen dhe menyren e funksionimit te komisionit te perhershem te vleresimit te objekteve te trashegimise kulturore, ne pronesi private, te luajtshme dhe per kriteret shkencore e procedura te vleresimit te ketyre objekteve” – lexo të plotë këtu

7. Vendim nr. .619, date 07.07.2015 “Per miratimin e Rregullores se Administrimit te Qytetit -Muze te Gjirokastres”  – lexo të plotë këtu

8. Vendim nr.857, date 19.12.2003 “Per miratimin e rregullores se funksionimit te Zyres se Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Kombetar te Butrintit” – lexo të plotë këtu

9. Vendim nr. 82, date 2.3.2000 “Për shpalljen Park Kombëtar në mbrojtje të shtetit te zones arkeologjike të Butrintit” – lexo të plotë këtu

10. Vendim nr. 468, datë 9.7.2014 “Për përbërjen, kompetencat dhe funksionimin e Komisionit Shtetëror të Muzeve” – lexo të plotë këtu

11. Vendim nr. 718, date 21.12.2000 “Per shpalljen pasuri kulturore te disa kalave dhe keshtjellave” – lexo të plotë këtu

12.Vendim nr .553 , date 18.06.2015 “Per shpalljen e Ansamblit-Muze te qytetit te Bilishtit dhe miratimin e rregullores per administrimin e tij –lexo te plote ketu

13.Vendim nr .554 , date 18.06.2015 ” Per shpalljen e qendres historike te qytetit te Pogradecit dhe miratimin e rregullores per administrimin e saj –lexo te plote ketu

14.Vendim nr.786, date 22.09.2015 “Per shpalljen e zonave arkeologjike “A” dhe “B” te vendbanimit te Komanit (Dalmacia e vjeter) dhe miratimin e rrregullores se administrimit –lexo te plote ketu 

15.Vendim nr. 1197 datë 3.12.2009 “Për shpalljen e Kalasë së Tiranës “Zonë Arkeologjike “A”” dhe miratimin e rregullores së administrimit të saj” lexo te plote ketu

16.Vendim nr.429 datë 28.04.2010 “Për shpalljen e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Shkodrës dhe miratimin e rregullores së administrimit” lexo te plote ketu

17.Vendim nr.445 datë 09.06.2010 “Për shpalljen e Zonës Arkeologjike “A” të qytetit të Elbasanit dhe miratimin e rregullores së administrimit” lexo te plote ketu

18.Vendim nr.728 datë 01.09.2010″ Për shpalljen e zonave arkeologjike “A” e “B” të qytetit të Lezhës dhe miratimin e rregullores së administrimit” lexo të plotë këtu

19. Vendim nr.729 datë 01.09.2010″ Për shpalljen e zonave arkeologjike “A” e “B” të qytetit të Vlorës dhe miratimin e rregullores së administrimit” lexo të plotë këtu 

20.Vendim nr.788 datë 29.09.2010″ Për shpalljen e zonave arkeologjike “A” të gradishtës së Selcës,Rrethi i Pogradecit dhe miratimin e regullores së administrimit lexo të plotë këtu

21.Vendim nr.237 datë 23.03.2011″ Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit” lexo të plotë këtu

22. Vendim nr.417 datë 4.7.2018 “Për Miratimin, në parim, të Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Popullore të Kinës, për themelimin e Qendrës Kulturore të Kinës në Shqipëri” lexo të plotë këtu