Konkurrim publik: "Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture "Ura e Matit" - Ministria e Kulturës
Postuar më: 18/12/2023

Konkurrim publik: “Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture “Ura e Matit”

Autoriteti Kontraktor “Ministria e Kulturës” zhvillon procedurën e konkurrimit publik: “Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture “Ura e Matit”, dhe fton të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar të marrin pjesë në këtë procedurë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data 21/12/2023 ora 11:00.

 

04- DSKP Ura e Matit.

GRAFIKU I PUNIMEVE

Hartimi i projektit teknik Ura Matit

Pasaporta19644910_3_2023

Projekti teknik Ura Matit

URA E MATIT PREVENTIV

vendim 56 date 13.2.2023